ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
Previous slide
Next slide
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน​

O1

โครงสร้าง 

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

ข้อมูลการติดต่อ

O5

ข่าวประชาสัมพันธ์

O6

Q&A

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

O7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

O11

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

O13

E–Service

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

O14

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O22

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O25

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

O26

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O29

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

O30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน