ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
Previous
Next
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน​

O1

O2

O3

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (10)

ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน

O10

O11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การให้บริการ

O15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | เอกสารเพิ่มเติม

O16

O17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดมีการส่วนร่วม

O30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy

O31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

O36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

O38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตราการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน