ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
Previous slide
Next slide
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส