ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
Previous slide
Next slide
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

O7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส