ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท
Step ITA Complaint Form

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (อสมท) ให้ความสำคัญต่อการรายงานและแจ้งเบาะแสการทุจริต จึงได้ประกาศใช้ข้อกำหนดบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ที่ชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ อสมท

สำหรับช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนนี้ ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ตามขอบเขตในเบื้องต้นดังนี้

เรื่องร้องเรียน หมายความว่า การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ถูกร้องเรียน

การทุจริต (Fraud) หมายความว่า การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยหมายรวมถึงการกระทำต่าง ๆ เช่น

1. การยักยอก (Asset Misappropriation) หมายความว่า การครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต
2. การฉ้อโกง (Embezzlement) หมายความว่า การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยทุจริต โดยการหลอกลวงนั้นทำให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิใด ๆ
3. การตกแต่งบัญชี (Financial Statement Fraud) หมายความว่า การปรับแต่งตัวเลขทางการบัญชี โดยอาศัยความได้เปรียบของช่องโหว่ของหลักการบัญชี และทางเลือกต่าง ๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีเพื่อที่จะเปลี่ยนข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อวัตถุประสงค์โดยมิชอบ
4. การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายความว่า การเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือการเสนอ / ให้คำมั่น / สัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ กระทำการ ไม่กระทำการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ชอบไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย จารีต และขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้

การทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

การประพฤติมิชอบ หมายความว่า การกระทำที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่ แต่เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดโดยอาศัยเหตุที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

กฎหมาย หมายความว่า กฎหมาย กฎเกณฑ์ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่บัญญัติโดยองค์กรภายนอก

กฎระเบียบองค์กร หมายความว่า ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง แนวปฏิบัติ และประกาศต่าง ๆ ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม

อสมท จะเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั้งหมดไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ตามนโยบายการรักษาความลับ และการคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือพยาน โดย อสมท จะไม่ยอมรับการข่มขู่กรรโชก หรือ การกระทำที่เข้าข่ายการแก้แค้นเอาคืนต่อผู้ร้องเรียนหรือพยานที่เป็นพนักงาน ซึ่งให้เบาะแส ถ้อยคำ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร ด้วยความสุจริต มิได้มีเจตนาร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกร้องเรียน อสมท จะให้ความคุ้มครองพนักงานอย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ อสมท และกฎระเบียบองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยเจตนาสุจริตแม้ว่าภายหลังได้ดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและสอบสวนทางวินัยแล้วพบว่าไม่มีการกระทำผิดตามที่ได้ร้องเรียน อสมท จะไม่มีการพิจารณาลงโทษ หรือ ดำเนินคดีกับผู้ร้องเรียน แต่หากมีหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอว่าผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยมีเจตนาไม่สุจริต และ อสมท ได้รับความเสียหาย อสมท อาจพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ร้องเรียนต่อไป

หมายเหตุ: อสมท จะไม่รับเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้
1. เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับ อสมท หรือ บริษัทที่ อสมท ถือหุ้น
2. เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐาน หรือข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ ที่มีความชัดเจนเพียงพอ ที่จะสามารถดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปได้
3. เรื่องที่ อสมท รับไว้พิจารณาแล้ว หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ
4. เรื่องที่ อสมท ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนนี้ ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องสินค้าหรือบริการ กรณีแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อ 1365 Contact Center (ตลอด 24 ชม.) เพื่อสอบถามข้อมูล

ข้อมูลสำหรับการร้องเรียน


ข้อมูลผู้ร้องเรียน