ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต บมจ.อสมท
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Previous slide
Next slide
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน​

O1

โครงสร้าง 

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

O4

ข้อมูลการติดต่อ

O5

ข่าวประชาสัมพันธ์

O6

Q&A

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O9

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน

O10

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

O11

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
การปฏิบัติงาน

O13

E–Service

การให้บริการ

O15

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O30

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
[wptb id="167" not found ]
แผนป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน